იდეები ინტერნეტიდან–თექა

თექის დამზადების ტექნოლოგია უძველესი დროიდან დღემდე დიდ ინტერესს იწვევს. დროთა განმავლობაში ამ ხელობით დაინტერესებული პროფესიონალების მიერ არა ერთი გამარტივებული გზა და ხერხი მოინახა, თუმცა მატყლის მოთელვის, თექის დამზადების პროცესი საკმაოდ რთული და შრომატევადი სამუშაოა. ამ სირთულის საბოლოო შედეგი კი დადებითი ემოციებით დამუხტული შთაბეჭდილებებია.

დიდი და მცირე ზომის ჩანთები შემოდგომა-ზამთრის სეზონის გარდერობში საუკეთესო შტრიხია და ყოველთვის მოდურად გამოიყურება.

Sarfebi, mosasxamebi, dekoratiuli detalebi da aTasgvari aqsesuarebi ganumeorebel eleganturobas da originalobas matebs.

Teqis samkaulebi komentars ar saWiroebs, radgan nebismieri qalisTvis Teqis samajurebi, sayureebi, yelsabamebi da a.S. sworad SerCeuli da tansacmelTan gemovnebiT Sexamebuli aqsesuaris saxiT saukeTeso imijis sawindaria.Copyright © 2007-2019 by Nana Koberidze. All rights reserved