ონლაინ–გაკვეთილები. დაზგაზე ქსოვა

ArmHole - ამონაჭერი, ამოღებულობა
Ns, Ndl(s), n(s) - needles -დაზგის ნემსები
WP - work position - სამუშაო პოზიცია
TC - transfer carrige - ტრანსფერული ეტლი
EOS - every other stitch -ერთი ნემსის გამოტოვებით
EOR - every other row - ერთი რიგის გამოტოვებით
E/R, ER - every row - ყოველი რიგი
DR- double rib - ორმაგი რეზინი
ea - ყოველი
E/N, EN - every needle - ყოველი, თითოეული ნემსი
FI - FairIsle - ტრიკოტაჟული ნაწარმი გეომეტრიული ფორმების მქონე მოტივით, ნათელი და კონტრასტული ფერებით
LC -Lace carriage - აჟურული ეტლი
FB - front bed - წინა ბაქანი, ფანტურა
BB - back bed- უკანა ბაქანი, ფანტურა
beg - დაწყება
altog - all together - ყველა ერთად
BO - bind off - თვლების დახურვა, გადახურნა, მოკვეთა
CO - cast on - თვლების აკრეფა
CCO, an CLCO - closed cast on - დახურული თვლებით ასხმა (ხელით შემოხვევის მეთოდით)
OCO- open cast on - ღია თვლებით აკრეფა(დამხმარე ძაფის გამოყენებით)
COBH - cast on by hand - თვლები აკრიფეთ ხელით
col - color - ფერი
COL - carriage on left - ეტლი მარცხნივ
COR - carriage on right - ეტლი მარჯვნივ
CY - contrast yarn - კონტრასტული ფერის ძაფი
dec - decrease(s)(ing) - კლება, მოკლება
DK- double knit - ორმაგი ნაქსოვი
Eevery - ყოველი(ყველა, თითოეული)
rep - repeat - გამეორება(სქემის ან მოტივის)
WY - waste yarn - დამხმარე ძაფი.
WK - waste knitting - დამხმარე ძაფით მოქსოვილი რიგები.
PC - პერფობარათი
PK - partial knitting - ეტაპობრივი(ნაწილობრივი) ქსოვა, არასრული რიგი
OWP - out of work -  არასამუშაო(გარე) პოზიცია

main carriage - ძირითადი ეტლი

Rib - დამხმარე ეტლი

BH - button hole - ღილკილოს(საღილეს) ფორმირებაCopyright © 2007-2019 by Nana Koberidze. All rights reserved