ონლაინ–გაკვეთილები. დაზგაზე ქსოვა

   იცით თუ არა, რომ ელასტიური ძაფით ნაქსოვის კიდის დამუშავება დიდი ხნით უნარჩუნებს მას ფორმას და იცავს დეფორმაციისგან. ფოტოებზე მოცემული სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენებით შესაძლებელია მოქსოვილი ტანსაცმლის კიდეების გამყარება, მეტი ელასტიურობის მინიჭება და რაც მთავარია, ამ გზით დამუშავებული კიდეები საუკეთესოდ ერგება ტანს. ამავე სურათზე წარმოგიდგენთ დაზგაზე შესრულებული დეკორატიული თასმების სხვადასხვა ვარიანტებს, რომლებიც ტანსაცმლის გასაფორმებლად შეგიძლიათ გამოიყენოთ.

ხელით ქსოვისას "გირჩებით" გაფორმება მქსოველებს შორის ყოველთვის პოპულარობით სარგებლობს, მით უმეტეს ამ სეზონზე. თუმცა, არც დაზგაზე ქსოვისას წარმოადგენს რაიმე სირთულეს ამგვარი "გირჩების" შესრულება.

mocemuli standartuli Targi 40-42 zomisTvis martivad aigeba da igi did daxmarebas gagiwevT winaswari gamoTvlebis procesSi.

ეს კი მარტივი და ძალზედ მოდური მოსაცმელია, რომლის მოქსოვაც დაზგაზე ერთ საათშია შესაძლებელი. იგი პრაქტიკულად უნივერსალური ზომის მქონეა და ადვილად ერგება ყველანაირი აღნაგობის ქალს.Copyright © 2007-2019 by Nana Koberidze. All rights reserved